Polityka Prywatności 4DCenter

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa jest o:

 • Administratorzerozumie się przez to administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
  sposoby przetwarzania danych osobowych. Danych osobowych rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub
  możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. w tym w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania lub innego miejsca
  pobytu, PESEL, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące zdrowia oraz inne dane określające fizyczną, fizjologiczną,
  genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzaniu Danych osobowychoperacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
  osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
  przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie RODO
  rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Centrum Diagnostyki Medycznej
„4DNOSTICS POLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 18 lok. 7 (00-775 Warszawa) (dalej również jako:
„4DCenter”) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000966164, NIP: 5213964084 dalej „Administrator”, będąca
jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Możesz się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Konduktorska 18 lok. 7 (00-775 Warszawa), telefonicznie: 666 242 456 lub
przez e-mail: info@4d.center.

Wyznaczony został dodatkowo inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
możesz się kontaktować w następujący sposób: info@4d.center.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w przypadku

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), a także art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gdyż ten rodzaj
  przetwarzania danych wynika z ustaw powszechnie obowiązujących,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w przypadku
  skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO na podstawie zgody na przetwarzanie w przypadku zarejestrowania i
  założenia konta pacjenta w portalu doctor.eleks,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku ze świadczeniem przez nas usług w celu podjęcia działań
  dążących do zawarcia umowy, a po zawarciu umowy także do realizacji jej przedmiotu lub do czasu jej rozwiązania lub
  wygaśnięcia;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji
  handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgod1
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu o pracę, w
  zakresie danych określonych w Kodeksie pracy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku wysyłania zgłoszenia z danymi w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w przypadku skorzystania przez Ciebie z odpłatnie świadczonych
  przez nas usług, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustaw rachunkowych i
  podatkowych
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z
  prowadzeniem strony 4dnostics Poland na platformach: Facebook, Instagram i LinkedIn dane przetwarzane są do udzielania
  odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane w komunikatorze
  Messenger, ‘direct message’ w platformie Instagram i wiadomościach prywatnych portalu LinkedIn,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. realizacji wszelkich prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i
  przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO, tj. realizacji procesu reklamacji,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO w zakresie prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych oraz innych
  niewymienionych w lit. a i b na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód marketingowych.

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres (zamieszkania),
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:

 • adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
 • nazwa domeny,
 • rodzaj przeglądarki,
 • czas dostępu,
 • typ systemu operacyjnego.

4. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane takim podmiotom jak:

 • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym,
  laboratoriom itd. w celu kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);
 • Ministrowi Zdrowia jako administratorowi danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach
  Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne na rzecz Administratora (np. dostawcy oprogramowania do
  prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzenia i obsługi systemu rezerwacji wizyt;
 • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;
 • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i archiwizacji na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej i innym organom w zakresie ich ustawowych uprawnień.

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie
stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub gdy z innych przyczyn
przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy: INFO@4DNOSTICS.COM.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych (art. 21 RODO);
 • prawa wynikające z przepisów odrębnych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże
  zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych
przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem

Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:
INFO@4DNOSTICS.COM. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić
żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
  a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody
  przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być
  podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o
  świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 • w przypadku, gdy jesteś aktywnym użytkownikiem na naszych platformach społecznościowych, o których mowa w niniejszej
  Polityce Prywatności to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas na okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
  – wpływa na to okres, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem strony bądź do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych lub do momentu usunięcia Twoich komentarzy przez Ciebie lub przez nas po zgłoszeniu do nas takiej
  potrzeby,
 • w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania
  zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu
  wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych związane jest z powstaniem obowiązku podatkowego na potrzeby rachunkowości oraz
  ze względów podatkowych to dane przechowywane są przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym
  powstał obowiązek podatkowy,
 • w przypadku otrzymania żądania usunięcia Danych Osobowych Administrator niezwłocznie dokonuje ich usunięcia, z
  wyłączeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO. W odniesieniu do Danych Osobowych zawartych w dokumentacji
  medycznej pacjenta usunięcie Danych Osobowych nie może nastąpić przed upływem okresu przechowywania dokumentacji
  medycznej wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. INFORMACJE DODATKOWE


PROFILOWANIE

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu
podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia,
że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


PLIKI „COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują
się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych
statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości
strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik
został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w
oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).


WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki następujących serwisów społecznościowych: Instagram, Facebook.

Wyświetlając stronę, Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych, dzięki
czemu otrzymają oni informację o wyświetleniu strony wraz z Twoim adresem IP. Szczegółowe informacje o celu, zakresie i zasadach
przetwarzania danych przez ww. serwisy znajdziesz w politykach prywatności ich administratorów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.