Regulamin

I. PREAMBUŁA

 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej:
  „Ogólne warunki„.
 2. Niniejszy Regulamin również określa zasady zapłaty, dostawy i zwrotu Produktu oferowanego przez stronę
  internetową, zwany
  będzie dalej: „Warunki sprzedaży”.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej
  zobowiązany jest do
  zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony
  internetowej i natychmiast
  ją opuścić.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli
  i są używane wyłącznie w
  celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 6. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak
  też ich nieuprawnionej
  reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie
  działanie może naruszać m.in.
  prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email:
  info@4d.center.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe
  wysłanie
  wiadomości do Właściciela strony internetowej;
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej umożliwiający rejestrację i
  utworzenie Konta na
  stronie internetowej;
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej umożliwiający zamówienie
  Produktów;
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na stronie internetowej, w
  którym gromadzone
  są dane Użytkownika;
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego
  otrzymywania na podany
  adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących strony
  internetowej;
 6. PRAWO WŁAŚCIWE – Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 7. PRODUKT – usługa i/lub towar i/lub pakiet usług i towarów, opublikowany na stronie internetowej w ramach
  aktualnej oferty;
 8. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: https://4d.center, służące do świadczenia usług
  elektronicznych;
 9. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa
  przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 10. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności,
  plików cookies,
  regulaminu korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na
  stronie internetowej, które
  dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 11. WŁAŚCICIEL – Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: CENTRUM DIAGNOSTYKI
  MEDYCZNEJ
  “4DCenter POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: UL. KONDUKTORSKA 18 / 7,
  00-775
  WARSZAWA, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
  Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS:
  0000966164, NIP:
  5213964084;

III. ZAKRES WARUNKÓW

 • Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 • Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych
  i mogą być
  wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 • Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i
  prezentowanych w nim
  materiałów.
 • Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem
  uprzedniego wyrażenia
  zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się
  żadnych szczególnych
  właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować i rozpowszechniać, bez
  dokonywania
  zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:

  1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  2. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące
   autora treści.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony
  internetowej.
 4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo
  telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  2. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  3. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
  4. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
  5. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub
   materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  6. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów
   zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy
   program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek
   oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
  7. Właściciel świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  8. dostęp do informacji dotyczących oferty świadczonych usług przez Właściciela,
  9. możliwość przeczytania treści informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia,
  10. usługi w zakresie złożenia zamówienia na stronie internetowej Właściciela na Produkt z aktualnej oferty
   handlowej

V. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z
  Właścicielem, treść
  wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela
  podanych w
  Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu
  wysłania ofert
  lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

VI. FORMULARZ REJESTRACJI

 1. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe, aby zarejestrować się jako
  zidentyfikowany
  Użytkownik na stronie internetowej i utworzyć swoje Konto.
 2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową, będzie mógł zalogować się jako
  zidentyfikowany
  Użytkownik na swoje Konto.
 3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi osobowymi i kontaktowymi Użytkownika,
  podanymi
  podczas rejestracji lub w późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych lub płatność
  za usługę lub
  towary, dostępne na stronie internetowej.
 4. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych oznacza, że Użytkownik wyraził
  zgodę na
  przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.

VII. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właściciel zapewnia Użytkownikom możliwość zamówienia Produktów online poprzez wypełnienie odpowiedniego
  Formularza
  Zamówienia na Stronie Internetowej. Użytkownik może zamówić Produkty dla siebie lub osoby trzeciej. W
  przypadku zamówienia
  produktów dla osoby trzeciej, Użytkownik potwierdza, że działa w interesie takiej osoby i otrzymał jej
  dobrowolną zgodę lub jest jej
  prawnym przedstawicielem.
 2. W celu otrzymania Produktu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
  Polityką prywatności,
  Polityką cookies, a także do podania zgodnie z prawdą wszelkich danych osobowych, niezbędnych do realizacji
  zamówienia.

  Składając zamówienie, użytkownik potwierdza, że+

  • ukończył 18 lat;
  • zapoznał się z powyższymi dokumentami;
  • zrozumiał i wyraźnie zgadza się na ich stosowanie;
  • zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych i rzetelnych danych.

 3. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego, w celu prawidłowego złożenia Zamówienia należy wybrać
  odpowiedni Produkt i
  umieścić w koszyku Zamówienia. Następnie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić Formularz Zamówienia
  wprowadzając dane
  Użytkownika, informację o wyborze dostawy i metodzie płatności. Użytkownik zobowiązany jest także potwierdzić
  zapoznanie się z
  treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności 4DCenter.
 4. Informacje o produktach wraz z podaniem ich cen, a także wszelkie inne informacje prezentowane na stronie
  internetowej
  Właściciela nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  („k.c.”) i należy poczytywać
  je jako zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 k.c.
 5. Po spełnieniu wszystkich wymogów Użytkownik zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji
  poprzez wysłanie
  linku potwierdzającego zamówienie na wskazany przez niego adres e-mail lub przez konto Użytkownika. Termin
  przyjęcia
  Zamówienia do realizacji wynosi 24 godziny od momentu dokonania zapłaty przez Użytkownika.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia
  realizowane są
  przez Właściciela w dni robocze, z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz w świąt i innych dni ustawowo wolnych
  pracy. Zamówienia
  złożone w dni inne niż robocze będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Cena i zakres Zamówienia są ostateczne i nie mogą być zmienione po jego potwierdzeniu. Prezentowane na
  stronie Produkty nie
  mogą ulec zmianie w oparciu o indywidualne preferencje Użytkownika. Aby otrzymać indywidualną ofertę,
  Użytkownik może
  skontaktować się z Właścicielem przez adres e-mail: info@4d.center
 8. Właściciel może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez
  Użytkownika.
 9. Właściciel może według własnego uznania odrzucić lub anulować dowolne przyjęte Zamówienie.

VIII. CENY I PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

 1. Zamówienie dokonane na stronie internetowej może zostać opłacone w sposób wskazany w Formularzu Zamówienia.
  Składając
  zamówienie, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Produkty. Płatność dokonywana jest przez
  Użytkownika online za
  pomocą serwisu płatniczego na stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej należącej do Właściciela podawane są w polskich złotych
  netto.
 3. Serwisem płatniczym online jest system Przelewy24 zapewniający natychmiastową wpłatę za zakupioną usługę. W
  celu uzyskania
  szczegółowych informacji o warunkach płatności i przelewów internetowych należy zapoznać się z regulaminem
  serwisu Przelewy24
  opublikowanym na stronie www.przelewy24.pl.
 4. Płatnikiem za Produkty może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po zatwierdzeniu Zamówienia i
  dokonaniu płatności
  Właściciel wysyła na podany przez użytkownika adres e-mail czek fiskalny lub fakturę. Na pisemny wniosek
  Użytkownika dokumenty
  te mogą być dostarczone w formie papierowej.
 5. Użytkownik dokonując Zamówienia akceptuje stosowanie faktur elektronicznych albo paragonów elektronicznych
  przez
  Właściciela.

IX. WARUNKI ŚWIADCZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW USŁUG I SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Właściciel w ramach oferowanych Produktów obowiązany jest do organizacji świadczenia usług z zachowaniem
  należytej,
  profesjonalnej staranności oraz rzetelności.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi okres wskazany w opisie Produktu na stronie internetowej i/lub w
  Instrukcji Obsługi Produktu.
  Jeżeli termin nie został określony w sposób przewidziany powyżej, wynosi on 24 godziny od dnia otrzymania od
  Użytkownika przez
  Właściciela wszystkich wyników i informacji podanych w opisie i/lub instrukcji każdego Produktu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości przed rozpoczęciem świadczenia zdrowotnego w ramach wybranego Pakietu, że
  po jego
  pełnym spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Produkt obejmuje usługi badań laboratoryjnych i proces pobierania próbek materiału biologicznego,
  takie usługi mozgą być
  przeprowadzone w jeden z następujących sposobów

  • pod adresem lokalizacji Użytkownika lub osoby korzystająca z Produktu, podanym przy zamawianiu Usług;

   lub

  • w miejscu, w którym znajduje się laboratorium pobierające materiał biologiczny.
 5. Użytkownik lub osoba korzystająca z Produktu składając zamówienie samodzielnie wybiera sposób, w jaki
  będzie mu wygodnie
  przekazać materiał biologiczny, korzystając z dostępnych funkcjonalności strony internetowej lub informując
  ustnie o tym fakcie call
  center.
 6. Terminy badań laboratoryjnych liczone są od daty pobrania materiału biologicznego pacjenta.
 7. Użytkownik lub osoba korzystająca z Produktu zobowiązana jest do nieprzeszkadzania pracownikom medycznym
  podczas
  pobierania materiału biologicznego. W przypadku naruszenia tego wymogu Właściciel zastrzega sobie prawo do
  anulowania
  zamówienia, a wpłata dokonana za Produkt nie zostanie zwrócona.
 8. Podwykonawcą usługi badań laboratoryjnych jest Synevo Sp. z.o.o., która odpowiada za proces wykonania
  badania, a w przypadku
  pobierania próbek materiału biologicznego w laboratorium – również̇
  za proces pobrania takiego materiału biologicznego od pacjenta.
 9. Podwykonawcą usługi pobierania próbek materiału biologicznego w domu Użytkownika lub osoby korzystająca z
  Produktu jest
  LAB24 Sp z o.o. która odpowiada za proces pobierania próbek materiału biologicznego również za proces dostawy
  takiego materiału
  biologicznego do laboratorium.
 10. Laboratorium wykonujące badanie materiału biologicznego za pośrednictwem Właściciela, informuje Użytkownika
  o wynikach
  badania laboratoryjnego.
 11. W przypadku zamówienia przez Użytkownika usługi polegającej na pobraniu próbek materiału biologicznego
  bezpośrednio w
  laboratorium, Użytkownik musi zgłosić się do laboratorium w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia
  zlecenia. Jeżeli w tym
  terminie Użytkownik nie zgłosi się do laboratorium, usługę uznaje się za wykonaną, a wpłacone środki nie
  podlegają zwrotowi.
 12. Jeżeli Produkt zawiera domowy sprzęt diagnostyczny, Użytkownik musi ściśle przestrzegać Instrukcji
  użytkowania tego sprzętu.

X. ZWROT PRODUKTÓW

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Produktu w każdym czasie.
 2. Jeżeli Produkt obejmuje usługi badań laboratoryjnych i proces pobierania próbek materiału biologicznego w
  przypadku anulowania
  Użytkownika z opłaconego Produktu, ale nie mniej niż 12 godzin przed umówionym momentem rozpoczęcia
  pobierania próbek
  materiału biologicznego, wpłacone środki są zwracane Użytkownikowi w całości.
 3. Jeżeli Produkt obejmuje usługi badań laboratoryjnych i proces pobierania próbek materiału biologicznego, w
  przypadku rezygnacji
  przez Użytkownika z opłaconego Produktu na mniej niż 12 godzin przed ustaloną godziną rozpoczęcia
  pobierania próbek materiału
  biologicznego, Użytkownikowi zwracane są jedynie środki wpłacone za usługę badania laboratoryjnego. W tym
  przypadku inne
  koszty Produktu nie podlegają zwrotowi.
 4. Wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na
  adres: info@4d.center.
 5. Środki podlegające zwrotowi Użytkownikowi zgodnie z powyższymi warunkami zostaną przekazane w formie, w
  jakiej dokonano
  płatności za Produkt, w terminie 30 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o zwrocie Użytkownikowi kosztów.

X. ZWROT PRODUKTÓW

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Produktu w każdym czasie.
 2. Jeżeli Produkt obejmuje usługi badań laboratoryjnych i proces pobierania próbek materiału biologicznego w
  przypadku anulowania
  Użytkownika z opłaconego Produktu, ale nie mniej niż 12 godzin przed umówionym momentem rozpoczęcia
  pobierania próbek
  materiału biologicznego, wpłacone środki są zwracane Użytkownikowi w całości.
 3. Jeżeli Produkt obejmuje usługi badań laboratoryjnych i proces pobierania próbek materiału biologicznego, w
  przypadku rezygnacji
  przez Użytkownika z opłaconego Produktu na mniej niż 12 godzin przed ustaloną godziną rozpoczęcia
  pobierania próbek materiału
  biologicznego, Użytkownikowi zwracane są jedynie środki wpłacone za usługę badania laboratoryjnego. W tym
  przypadku inne
  koszty Produktu nie podlegają zwrotowi.
 4. Wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na
  adres: info@4d.center.
 5. Środki podlegające zwrotowi Użytkownikowi zgodnie z powyższymi warunkami zostaną przekazane w formie, w
  jakiej dokonano
  płatności za Produkt, w terminie 30 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o zwrocie Użytkownikowi kosztów.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje zgłaszane w związku z zakupem Produktu, Użytkownik może składać na kilka sposobów:

  1. pisemnie na adres siedziby Właściciela: ul. Konduktorska 17 lok. 8, 00-775 Warszawa;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@4d.center
 2. Rekomendowane jest, aby w opisie reklamacji wskazać następujące dane:
  1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
   nieprawidłowości;
  2. żądanie Użytkownika;
  3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od
  dnia jej złożenia. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma możliwość ponownego wykonania badania lub zwrot
  kosztów
  badania na numer rachunku bankowego wskazanego w trakcie zamówienia. Odpowiedź na reklamację nastąpi tożsamą
  drogą, którą
  została złożona.

XII. NEWSLETTER

 1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie
  zgody na
  przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz
  marketingowych,
  drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS.
 2. Poprzez newsletter, wysłany drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS, Właściciel informuje Użytkownika o
  najnowszych
  ofertach np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link zawarty w otrzymanym
  newsletterze lub
  przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@4d.center.

XIII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków
  towarowych oraz innymi
  przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane
  łącznie: „Znakami„),
  stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie,
  należących do
  Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w
  informacjach
  prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych,
  w formie
  elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XIV. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i
przetwarzania
danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać,
znajdują się w
zakładce Polityka Prywatności.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu
  jakichkolwiek usług
  doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność
  gospodarczą
  Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji
  bezpieczeństwa,
  bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności
  handlowej lub
  przydatności do określonego celu, nie naruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności
  informacji.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
  szkody związane
  lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne
  szkody z tytułu
  odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej,
  szczególnie jeśli prowadzą
  do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo
  lub długookresowo
  niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może
  zapewnić
  całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności
  strony
  internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu,
  proszony jest zgłaszać
  Właścicielowi.
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym
  prawnie
  zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i
  każdej innej
  przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XVI. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

 1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w
  dowolnym systemie
  prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne
  postanowienie
  innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w
  Ogólnych warunkach.
 2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w
  jednym lub kilku
  systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.
  XVII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW
  Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i
  Właścicielem,
  dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne
  porozumienia,
  uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

XVIII. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych
  warunków, w dowolnym
  momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają
  obowiązywać
  Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go,
  wysyłając do
  Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony
  internetowej.

XIX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia
  sprawy, przed
  właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie
  rozstrzygnięty przez sąd, w
  którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

XX. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:

  1. ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, ze zm.);
  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze
   zm.);
  3. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, ze
   zm.);
  4. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.